Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Internetowego Kasyno Magazine a mianowicie NR 1 PORADNIK HAZARDU ONLINE W NASZYM KRAJU
Online Kasyno Magazine to wyj?tkowy wzór stworzony przez Polaków dla Polaków. Tutaj znajdziesz wszystko, jakie mo?liwo?ci musisz wiedzie? o polskim hazardzie: najwy?ej oceniane kasyna internetowego w Polsce, znane gry kasynowe wszelakiego rodzaju, najlepsze bonusy w kasynie online – wszystkie przydatne informacje zebrane w jednej stronie, aby zaoszcz?dzi? Twój czas i pieni?dze.

Od czasu 5 lat poruszamy si? w filii hazardowej, stale podnosz?c nasz? wiedz? jak i równie? umiej?tno?ci zawodowe. Kochamy hazard i chcemy, ?eby? równie? fita pokocha?. Dlatego samemu sprawdzili?my wszystkie kasyna na prawdziwe finanse z naszej ewidencje, aby upewni? si?, ?e s? ów lampy bezpieczne i niezawodne. ?ledzimy wszystkie kierunki w bran?y oraz regularnie aktualizujemy u?ywane przez nas listy o ?wie?e kasyna i ?wie?e darmowe gry demo, w które mo?esz gra? dla rozrywki.

Poszukuj?c nowych konsol i lepszych wra?eń z gry, Polacy zaczynaj? gra? w zagranicznych licencjonowanych oraz regulowanych kasynach internetowego, które nie s? ca?kowicie legalne na terytorium polski, ale NIE s? te? nielegalne, bowiem przepisy nie s? wystarczaj?co jasne. Zawodnicy z Polski posiadaj? wi?c szans? weseli? si? najlepszymi kasynami internetowego i na ?ywo z ca?ego ?wiata, gdzie wybór towarów hazardowych jest znacznie szerszy ni? w kasynach lokalnych.

Podajemy niezale?ne recenzje oraz opinie na temat kasyn internetowych, które to pomog? Tobie zwyci??y? prawdziwe pieni?dze dzi?ki danych stronach kasynowych w Polsce oraz na ca?ym ?wiecie. To od ci? zale?y, czy sprawdzisz nasz ranking kasyn 2021, czy osobi?cie zdecydujesz, w jakie kasyna internetowe po Polsce warto zagra?, sprawdzaj?c dodatkowo recenzje kasyn. Poni?ej mieszcz? si? opcj?, które nale?y wzi?? pod uwag? przy ocenianiu kasyn internetowych.

Tak wi?c, gdy gracz z Naszego kraju chce zagra? przy jednym z zagranicznych kasyn online za prawdziwe pieni?dze, jednak nie wie, jakim sposobem zacz??, jeste?my tu, aby pomóc. W Online Kasyno Magazine gracze znajd? list? kasyn online, które b?d? pasowa? poniek?d do najbardziej wytwornych gustów. Oczywi?cie pilnujemy, ?eby dostarcza? Tobie tylko to bezpieczne, zaufane, prawdziwe kasyno online! Starannie dobieramy ka?de kasyno przez internet, maj?c na uwadze nast?puj?ce punkty:

To darmowe bonusy w kasynie, które to przyci?gaj? uwag? internautów odwiedzaj?cych witryn? hazardow? online po jednego razu pierwszy. Zanim jednak?e z?o?ysz wniosek na temat darmowe obroty b?d? inne bonusy powitalne, najpierw zapoznaj si? z ich warunkami, poniewa? cz?sto s? specjalne wymagania tycz?ce zak?adów, które maj? mo?liwo?? uniemo?liwi? Ci wyp?acenie prawdziwych pieni?dzy, gdy wygrasz z premi?.
Zaufane kasyno przez internet umo?liwia zap?at? gotówki na kart? kredytow? lub e-portfel w ci?gu w najwy?szym stopniu 1-2 dni. Je?li jednak wygrasz ogromne pieni?dze, mog? pojawi? si? problemy zwi?zane z limitami wyp?at ustalonymi w ustaleniach kasyna.
Dlatego te?, je?eli warunki, a tak?e sekcje Odpowiedzialnej Gry, s? wy?wietlane w widocznym miejscu w serwisie kasyna, oznacza to, i? e-kasyno nie usi?uje ukry? ?adnych wrogich warunków dla klienta.
Rozwa?amy równie? strategie p?atno?ci w kasynach online w przeszukiwaniu najlepszych serwisów. O ile chcesz dokonywa? szybkich wyp?at, naj?atwiej wydaje si? po??czy? takie e-portfele jak Skrill, Neteller, InstaDebit (je?li wyprowadzasz z Polski) b?d? EZIpay, Trustly, PayPal, Paysafe, Ecopayz na swoje konto w kasynie online. Inaczej przelewy bankowe pomi?dzy nawet najlepszymi kasynami online i bankiem mog? zaj?? du?o czasu. Sprawd?, czasem znajdziesz nawet Przelewy24 czy p?atno?? przez SMS. Zwró? uwag? na szybk? rozwiaj?c? si? bran?? kryptowalut. W kasynach odnajdziesz Bitcoin, Ethereum, Litecoin.
Odwieczne pytanie, jakie mo?liwo?ci jest pierwsze, zainteresowanie lub poda?, wygl?da na rozwi?zane po?ród najlepszych stron netowych kasyn. Je?li przeci?tnie przeci?tne kasyno sieciowe oferuje oko?o 100 gier od miernych programistów bez responsywnego projektowania urz?dzeń mobilnych, najlepsze witryny hazardowe online staraj? si? oferowa? najbogatsz? gam? gier na prawdziwe pieni?dze. Na naszej stronie mo?na odszuka? ponad 1500 konsol, a podobny jest zakres odmian tych gier, których wyszukujemy w najwi?kszych kasynach online, w poni?szym tak?e bingo, lotto jak i równie? zak?ady bukmacherskie. Wydaje si? kilku producentów komputerów, którzy raduj? si? doskona?? opini?. Wielu graczy nastawia si? wy??cznie na pozycje od czasu ulubionego producenta, dlatego dobra polska witryna www hazardowa powinna mie?ci? po kilka komputerów od ka?dego, s?awnego dostawcy. Widz?c rozrywki od Wazdan, Novomatic, NetEnt, EGT, Betsoft Gaming, BF Games, Yggdrasil, Playn’Go a tak?e innych popularnych dostawców, masz pewno??, i? trafi?e? w rzetelne miejsce i nie zaakceptowa? b?dziesz ?a?owa? zarejestrowania si? na witrynie.
Obs?uga klienta internetowego 24/7 jest fundamentalna podczas gry w prawdziwe pieni?dze. Bezpieczne, najlepsze kasyno lokalne do?o?y wszelkich starań, aby pomóc Ci w kwestiach po??czonych z rejestracj? lub wp?at? i wyp?at? pieni?dzy. Wype?niaj?c nasze rekomendacje sprawdzamy, b?d? konkretne kasyno internetowe mo?e zapewni? sprawn? obs?ug? klienta.
Najwy?ej oceniane polskie kasyno internetowe oferuje w?asnym u?ytkownikom wieloj?zyczne jak i równie? wielowalutowe wsparcie, jakie mo?liwo?ci pokazuje, ?e przejrzysto?? jest kluczem s?u??ce do dobrych relacji wraz z klientami.
Podczas sprawdzania recenzji popularnych kasyn internetowych wa?nym aspektem do rozwa?enia jest to, czy licencja jest otrzymywana od momentu jednej z szanowanych instytucji licencjonuj?cych ka?de najlepsze kasyno internetowe, chroni?ca polskich internautów i inne państwa, które graj? w prawdziwe pieni?dze spo?ród jakiejkolwiek podejrzanej technologii.
Ka?de prawdziwe kasyno wirtualne ma piecz?? ?eCOGRA”. eCOGRA owo agencja ds. ochrony konsumentów, która niejednokrotnie jest proszona przez organy rz?dowe na temat przeprowadzanie audytu kasyn online w Polsce i na ?wiecie. Niestety nieuczciwe strony kasyn wy?wietlaj? oszukańcze piecz?cie eCOGRA w swoich stronach, wi?c zawsze powiniene? sprawdzi? w Google, b?d? strona nie wyszukuje si? na ciemnej li?cie w przypadku oszustwa.
NOWE KASYNA ONLINE (MIESI?CZNA AKTUALIZACJA)
Miesi?cznie w internecie pojawiaj? si? dziesi?tki nowych kasyn netowych. Fakt, ?e ?wie?e platformy nie zosta?y jeszcze popularne, nie oznacza, ?e nie ma co w nie gra?. Ka?de najlepsze kasyno online na oryginalne pieni?dze nie zosta?y znane na zacz?tku.

Ka?dego roku wirtualne kasyno dodaje specjalne opcje, które przyci?gaj? zawodników do nowych kasyn online, co nie zaakceptowa? by?o wyj?tkiem przy minionym 2020 roku kalendarzowego i tego tak?e spodziewamy si? w tym momencie w 2021 r.. Nowe polskie kasyna online zazwyczaj proponuj? najnowsze wersje konsol i nadaj? si? do gry dzi?ki urz?dzeniach mobilnych. Powinno si? wi?c odwiedzi? ów najlepsze kasyna osobom, które lubi? najnowocze?niejsz? grafik? i bogate funkcje gier.

Je?eli szukasz du?ych jackpotów, nowe strony hazardowe zapewni? Tobie najlepsze oferty. Oczywi?cie s? to ogromne bonusy powitalne, które zach?caj? graczy do dopiero co tworzonych kasyn internetowego 2018/2021, gdzie ów trend jest w szczególno?ci widoczny w naszym kraju. Inwitujemy do zapoznania si? z nasz? list? nowych kasyn online. Poczytaj opinie od grono ekspertów i ujrzyj ranking kasyn online, ?eby wiedzie? dzi?ki pewno, gdzie wskazane jest gra?!

RODZAJE KASYN OBJA?NIONE – MOBILNE, FLASH, NA ?YWO, NA PRAWDZIWE PIENI?DZE
G?ówn? zalet? flashowego kasyna do gry natychmiastowej jest to, ?e wymaga ono jedynie rejestracji online, aby natychmiast zainicjowa? gr? na rzeczywiste pieni?dze bez pobierania jakichkolwiek aplikacji kasynowych. To jeden z najwygodniejszych sposobów, aby pozosta? niezauwa?onym podczas grania z peceta biurowego, gdy? usuwaj?c histori? gry po przegl?darce, uniemo?liwisz komukolwiek zapoznanie si? z wizytami w kasynie online podczas pracy. Wydaje si? by? to równie? przypuszczalnie najlepsza opcja na rzecz graczy ze s?abym po??czeniem internetowym, którzy musieliby czeka? lata, aby pobra? aplikacj? kasyna.

Je?eli aczkolwiek zdecyduj? si? dzi?ki kasyno online, natychmiastowa gra jest gwarantowana! Nie ma w?tpliwo?ci, ?e ka?de rzetelne kasyno ma prost? rejestracj?, a sam proces przebiega pr?dko i gracz by? mo?e w nied?ugim okresie dosta? odpowied? od kasyna. Najlepiej, je?eli rejestracja wymaga wy??cznie na wpisaniu podstawowych informacji o graczu. Bardzo mo?liwe, i? dany gracz nie zaakceptowa? skorzysta z p?atnej oferty strony, za? jedynie demo. Sprawdzenie informacji o numerze karty bankowej oraz by?oby wi?c zwyczajn? strat? czasu. Jedynym wyj?tkiem jest nadprogram powitalny z depozytem, który wymaga wp?acenia pewnej sumy od czasu samego pocz?tku.

By zagra? w kasynie w wersji s?u??ce do pobrania, musisz najpierw pobra? aplikacj? “client” ze strony kasyna. Nie powinno okaza? si? problemu z pobieraniem, poniewa? ten typ gry na rzeczywiste pieni?dze jest dost?pny dla ka?dego typu platformy, w naszym urz?dzeń mobilnych. O ile porównamy pobieralne kasyna z tymi flashowymi, maj? bogatsze procedury gry, wi?ksza wielorako?? gier i lepsz? jako?? grafiki, jak? zawieraj?.

Aby umo?liwi? rozgrywk? na oryginalne pieni?dze na opcjonalnej platformie, zarówno internetowe, jak i mobilne strony kasyn sieciowych s? cz?sto opracowywane z responsywnym zamys?em, aby pasowa?y do ??ka?dego rozmiaru ekranu. Mobilne kasyna istniej? równie? dost?pne jak aplikacje kasynowe w Android Play Market i AppStore. Gra na telefonie komórkowym to najlepsza opcja do gry po dowolnym miejscu oraz czasie. Poza tym granie od periodu do czasu przy kasynie mobilnym zapobiega Ci wydawanie zbytnio du?ej ilo?ci czasu i pieni?dzy podczas zabawy. Nawet obiekty naziemne, takie jak MGM Resorts w Las Vegas, wprowadzi?y ostatnio opcje hazardu mobilnego dla swoich go?ci.

Gwoli tych u?ytkowników, którzy nie lubi? gry na prawdziwe pieni??ki, która jest obs?ugiwana przez internetowy generator liczb losowych, a zamiast tego wol? odgrywa? na ?ywo, kasyno live ma na rzecz nich specjalne oferty. W kasynach na ?ywo mo?esz gra? z prawdziwym krupierem. Kasyno na ?ywo, to ciekawa rzecz, jednak?e ludzie istniej? wolniejsi od informacji algorytmów, wi?c b?dziesz potrzebowa? szybkiego ??cza internetowego do przesy?ania wideo w tego rodzaju kasynie internetowego.
Ostatnie zmiany przy rzeczywisto?ci wirtualnej umo?liwiaj? generowanie prawdziwej atmosfery w trzech rozmiarach. Chocia? nadal jest niewiele kasyn VR w Internecie, ten?e rodzaj hazardu internetowego na prawdziwe pieni??ki jest trendem przysz?o?ci. Musisz sprawdzi?, b?d? Twój sprz?t przydaje si? do wirtualnej rzeczywisto?ci, ale lub ostro?ny, poniewa? podczas gdy jeste? zanurzony w VR, kasyno internetowego mo?e sta? si? miejscem, gdzie zapomnisz o prawdziwym istnieniu.

POPULARNE AUTOMATY INTERNETOWEGO ORAZ POZOSTA?E ROZRYWKI KASYNOWE NA TERYTORIUM POLSKI
Aktualnie istnieje ponad 200 firm dostawców konsol kasynowych, które tworz? produkty dla kasyn online. Maj? rozmaite liczby i rodzaje gier w swoim portfolio. Niektóre firmy sporz?dzaj? wy??cznie automaty online, niektóre koncentruj? si? na grach kasynowych sprzedawanych na energicznie, niektóre maj? odrobin? wszystkiego na konkretnej li?cie gier. Wszyscy oni rywalizuj? na temat jak?e wa?n? uwag? graczy.

Bezdyskusyjnym liderem w bran?y hazardowej jest zdecydowanie firma Microgaming ze swoim niezrównanym portfolio konsol, które zawiera ponad 400 gier, w tym wszelkiego rodzaju automaty do gier i inne produkty hazardowe. Niektóre automaty internetowego Microgaming sta?y si? legendarne po wygraniu ogromnych jackpotów. Je?li przynajmniej raz gra?e? w automaty online Microgaming na rzeczywiste pieni?dze, istnieje szansa, ?e zostaniesz wielbicielem firmy na d?ugi czas (nie tylko dlatego, ?e jest niesamowita, ale te? dlatego, ?e sporo innych popularnych konsol jest niedost?pnych dla graczy z Polski).

Poza Microgamingiem jest równie? wielu dostawców gier kasynowych, które tworz? znakomite towary takie jak:

WMS Industries. Pionier w bran?y, który tworzy niezbyt zaawansowane, ale ci?gle ?wietne gry z odrobin? oldschoolowych wibracji. Jest dost?pny na rynku od przesz?o 50 lat, jednak mog?oby by? lepiej w stosunku a? do m?odych dostawców;
NetEnt. To firma, jaka depcze po pi?tach firmie Microgaming. Stworzy?a jedne z najs?ynniejszych na ?wiecie automatów online, takich w jaki sposób Gonzo’s Quest oraz Mega Fortune;
Bally Technologies. W internetowym kasynach z Bally znajdziesz gry wraz z ?redni? grafik?, ale jednocze?nie zabawne procedury i p?ynn? rozgrywk?. Gry tej spó?ki s? dost?pne w wersji mobilnej, zatem cz?sto mo?na ha?asuje znale?? w atrakcyjnych kasynach mobilnych;
Betsoft Gaming. Je?eli jeste? zm?czony automatami przez internet i chcesz zagra? w blackjacka internetowego na prawdziwe finanse lub dla czystej zabawy, Betsoft wydaje si? dostawc?, który mo?e Ci pomóc. Zbiór gier jest ca?kowita ró?nych gier kasynowych, w niniejszym blackjacka, ruletki, pokera wideo jak i równie? zdrapek;
Playtech s?ynie z automatów internetowego opartych na popularnych filmach i serialach telewizyjnych. Playtech konstruuje równie? wysokiej w?a?ciwo?ci gry kasynowe w ?ywo, które nie s? tak atrakcyjne jak inne rozrywki na ?ywo liderów, jednak?e maj? wszelkie szanse na otrzymanie przewagi;
RTG or the Realtime Gaming to do?? oldschoolowa firma, która wytwarza zarówno automaty do gier na finanse, jak i odmienne gry kasynowe, w niniejszym progresywne jackpoty;
Pragmatic Play lista konsol jest bardzo doskona?a. Tutaj znajdziesz klasyczne automaty wideo, bakarata, blackjacka, ruletk?, ko?ci, keno oraz internetowe pokera, a wielu gier jest kompatybilna z urz?dzeniami mobilnymi;
Aristocrat Gaming. Je?li znajdziesz si? przy kasynie Aristocrat, mo?esz zaskoczony ró?norodno?ci? dziedziny gier, pocz?wszy od czasu staro?ytnego Egiptu, natomiast skończywszy na The Big Bang Theory TV-show.
W Internetowego Kasyno Magazine ( http://onlinecasino-mag.com/pl ) we wszelkie gry tych b?d? innych dostawców komputerów kasynowych mo?na odgrywa? za darmo, za? tak?e za prawdziwe pieni?dze w kasynach z naszej listy.

Stale pracujemy nad nasz? list? najpó?niejszych bonusów w kasynie, dzi?ki czemu zdo?asz uzyska? jak najogromniejszy zysk z procesu gry. W?ród najlepszych promocji kasynowych zastaniesz:

Bonus powitalny. By przyci?gn?? nowych klientów, kasyna przyznaj? wyj?tkowe premie w zamian za pierwszy przechowanie. Zwykle wynosz? ów lampy do 100% Twego depozytu, nawet niedu?ego, ale najbardziej hojne kasyna zazwyczaj zwi?kszaj? je do 300%.
Darmowe spiny. Wówczas gdy nowe gry najznamienitszych dostawców zostan? dodane do listy komputerów, zwykle kasyno przez internet organizuje specjalne promocje z darmowymi spinami, które klienci przyjmuj?, aby gra? po nowe wersje. Bezp?atne obroty mog? tak?e stanowi? cz??? bonusu powitalnego.
Bonus kasynowy bez depozytu. Jest to zdecydowanie w najwy?szym stopniu dochodowa oferta kasyna, poniewa? jest oferowana bez specjalnych wymagań depozytowych. Po wykonaniu konta otrzymasz ma?y bonus (zazwyczaj oko?o 10 EUR) w gr? na prawdziwe pieni?dze. Na ewidencji nie ma zbyt wielu kasyn z promocjami bez depozytu, jednak?e pracujemy nad tym, aby jak najszybciej j? rozszerzy?.
W tej chwili, gdy masz ka?de niezb?dne informacje, guzik nie powstrzyma Ciebie przed graniem po najlepsze gry hazardowe na terytorium polski. Nie spiesz si?, rozejrzyj si? po wszystkich stronach Online Kasyno Magazine dotycz?cych kasyn internetowego i wybierz automat online lub inn? gr? kasynow?, w któr? chcia?by? zagra?. Wypróbuj za darmo lub postaw warsztat w najlepszym kasynie online z wykorzystaniem kilkunastu klikni??. Powodzenia!

PODSUMOWANIE: JAK MO?ESZ OKAZA? SI? PEWNY, ?E NA NASZEJ STRONIE ZEBRALI?MY NAJLEPSZE KASYNA?
Aby na to odparowa?, na sam koniec podsumujemy, jak przegl?damy i oceniamy najkorzystniejsze serwisy hazardowe, poniewa? ka?de kasyno na tej li?cie – najlepsze!

Jeste?my w pe?ni przekonani, ?e ka?dy fan gotowy do zabawy w kasynie dzi?ki prawdziwe pieni?dze, by? zdziwiony wielkim wyborem operatorów internetowych a? do gry. Gracze sp?dzili du?o czasu, nerwów i prawdopodobnie kasy, aby wybra? platform?, która najlepiej wyk?adzinom odpowiada. Chcemy u?atwi? ten proces selekcji i zaoferowa? ewidencj? najlepszych kasyn online na prawdziwe finanse. Po wybraniu jednej ze stron powy?szych i opisanych na naszej stronie, gwarantujemy bezpieczn? i rozrywkow? gr? online.

Bez owijania w bawe?n? mówi?c, nie jest ?atwo wybra? najkorzystniejsze polskie kasyna przez internet, poniewa? proces ten?e wymaga ci??kiej pracy badawczej i periodu. Przestrzegamy najsurowszych kryteriów w wyborze tych najlepszych. Platformy gier hazardowych online maja powa?n? prób? i nie posiadamy lito?ci dla fa?szywych platform hazardowych. Na naszej li?cie znajduje si? wiele warunków, o których opowiemy.
Po pierwsze, wszystkie stronicy dost?pne na w?asnej li?cie maj? licencje prawne na ?wiadczenie us?ug hazardowych online. To znaczy rzecz, jak? sprawdzamy podczas przegl?dania ka?dej platformy spo?ród osobna. Oprócz autoryzacji, serwis hazardowy powinien posiada? bezpieczny program bankowy, przy u?yciu jakiego ka?dy gracz mo?e wyp?aci? pieni?dze wyj?wszy problemów w krótkim tempie. Ogólnie kwestia bior?c, wszystkie u?ywane przez nas najlepsze polskie kasyna nie zawodz? w?asnych graczy wzgl?dem nale?no?ci, depozytów i innych problemów z pieni?dzmi. Dlatego s? w?ród najlepszych.

Gdy wszystko jest w porz?dku z aspektem finansowym, przegl?damy wybór gier w kasynie online. Gry na pieni??ki, w tym ruletka na pieni?dze, blackjack na pieni?dze, odmienne gry hazardowe oraz gry kasyno automaty od zaufanych dostawców oprogramowania kasynowego, ich jako??, zmienno?? jak i równie? dost?pno?? dla ró?nych systemów operacyjnych s? kluczowymi cechami na rzecz najlepszej listy.

Inn? istotn? cech? istniej? atrakcyjne bonusy oraz oferty kasyn. Platformy hazardowe z polskiej listy oferuj? luksusowe bonusy kasynowe z najbardziej przejrzystymi postulatami i warunkami ruchu. Je?li jednak ci?gle masz pytania tycz?ce bonusu, metod p?atno?ci lub czegokolwiek odmiennego, zespó? wsparcia ul?y Ci dokona? wyboru. Rekomendowane kasyna online z najwy?sz? weryfikacj? s? naprawd? dumne ze swojego profesjonalnego, szybkiego i ca?odobowego wsparcia, które ma mo?liwo?? rozwi?za? Twój trudno?? i zapewni? wykszta?con? pomoc w trakcie rzeczywistym.

Jak wspomnieli?my wy?ej, u?ywane oprogramowanie by? mo?e sta? si? przyczyn? jego sukcesu albo niepowodzenia. Tylko gry najlepszych dostawców kasynowego oprogramowania prezentowane w kasynie online mog? zagwarantowa? niesamowite wra?enia z gry oraz zabaw?. Zwracamy te? uwag? na jest to, czy dane kasyno posiada responsywn? wersj? mobiln? swojej strony. Rzecz?, której nie ignorujemy przy wyborze najlepszych kasyn przez internet, jest ich reputacja w?ród polskich graczy. Monitorujemy wszystkie komentarze graczy i katalogów osobiste recenzje. Oczywi?cie nasze najlepsze recenzje kasyn by?yby niekompletne bez sprawdzenia bezpieczeństwa. Mianowicie zwracamy atencj? na 100% bezpieczeństwo danych osobowych graczy, gdy? to najwa?niejsze po hazardzie.

Dlatego korzystaj z Online Kasyno Magazine jako najbardziej odpowiedniego niezawodnego przewodnika kasyn online, wypróbuj kasyno online demo i sp?dzaj czas jedynie w najbardziej zaufanych polskich kasynach online!

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin